Reglement

Het reglement voor de Dommelregatta 2018.

 1. Algemeen
  Deelname is mogelijk voor leden van verenigingen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) of een ander lid van de FISA, onder de reglementen van de KNRB en met inachtneming van de hierna volgende uitzonderingen en bijzondere bepalingen. Voor deze wedstrijd is van toepassing het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB. Deelname is geheel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan boten van deelnemers of door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lijf of goed geleden. De deelnemers worden geacht het wedstrijdreglement te kennen en na te leven.
 2. (Veteranen)velden
  Alle categorieën staan alleen open voor competitieroeiers zoals gedefinieerd in Art. 14 RvR.
  Veteranenvelden met minder dan 10 inschrijvingen worden samengevoegd maar niet gecombineerd met Senioren (open klasse).
 3. Inschrijving
  Inschrijving is alleen mogelijk via de website van de KNRB (inschrijven.knrb.nl). Hier is de nodige informatie opgenomen. Buitenlandse ploegen die geen gebruik kunnen maken van het KNRB-inschrijfsysteem kunnen zich direct inschrijven bij de wedstrijdleider via wedstrijdleiding@dommelregatta.nl.
 4. Tijdwaarneming
  De wedstrijd wordt op tijd geroeid. Voor iedere ploeg wordt de tijd, waarin de baan is afgelegd, opgenomen. De ploeg die de baan in de kortste tijd heeft afgelegd, is winnaar. In geen geval wordt de wedstrijd of een heat overgeroeid.
 5. Startvolgorde
  De ploegen starten in volgorde als door de loting bepaald.
 6. Rugnummers
  De stuurman/-vrouw en de boegroei(st)er) moeten de rugnummers van hun ploeg steeds duidelijk leesbaar op de rug dragen. De boegroeier(ster) ontvangt twee rugnummers, die zo gedragen moeten worden, dat zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd het rugnummer duidelijk zichtbaar is. Indien de stuurman/-vrouw vóór in de boot ligt, dient in zijn of haar plaats achter de slagroei(st)er) een rugnummer op de boot bevestigd te worden. Voor de rugnummers moet een borg van € 10,00 worden betaald. De borg wordt alleen na inlevering van een complete set rugnummers geretourneerd.
 7. Stuurliedenvergadering
  Het is noodzakelijk dat alle stuurlieden, boegroeiers en skiffeurs aanwezig zijn om onder meer de laatste informatie te ontvangen en eventuele vragen te stellen. Bij deelname van een ploeg of skiffeur, waarvan de stuurman/-vrouw niet op de stuurliedenvergadering is verschenen, kan door de jury aan de door die ploeg geroeide tijd 15 strafseconden worden toegevoegd. Afwezigheid van een stuurman/-vrouw bij de stuurliedenvergadering wordt, bij behandeling van eventuele protesten/incidenten waarbij deze stuurman/-vrouw betrokken is, door de jury mede in aanmerking genomen.
 8. Te waterlating en oproeien naar de start
  Het is niet toegestaan na sluiting van het vlot nog boten te water te laten. Dit heeft automatisch uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg.

  Na de Diezebrug dient nog 100m doorgeroeid te worden richting spoorbrug, alvorens wordt rondgemaakt om richting stad en de Dommel te varen. Hierdoor wordt beter zicht gehouden op overige watergebruikers. Tijdens de stuurliedenvergadering wordt toegelicht op welke wijze het Vughtereiland benaderd moet worden om aan te leggen.  

  Alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding moeten onverwijld en stipt worden opgevolgd. Het niet uitvoeren van de aanwijzingen, het te laat aan de start verschijnen, anders dan door overmacht, het verstoren van de goede gang van zaken in het oproei- en startgebied door gebrek aan medewerking, alsmede het opzettelijk niet naleven van de bepalingen en reglementen inzake de organisatie van de wedstrijd, zulks ter beoordeling van de genoemde commissarissen, kan voor de betrokken ploeg een straftijd van 15 seconden tot gevolg hebben. In bepaalde gevallen kan een startplaats achter de laatste ploeg van de betreffende categorie, c.q. achter de categorie, die het laatst start, worden toegewezen. Bij de loting wordt aangegeven waar welke ploegen te water gaan.

  Deze aanwijzingen dienen strikt opgevolgd te worden. Het is niet toegestaan om tijdens het oproeien - afgezien van het Vughtereiland - of in het startgebied aan de wal aan te leggen en/of uit te stappen.
 9. Wedstrijdbaan
  De lengte van de baan is 7.300 meter. De startlijn van de 7.300 meter ligt in Sint-Michielsgestel ongeveer 100 m voor de brug aan de oplijnkant.
  Voor jeugdroeiers is de lengte 4.300 meter. De startlijn van de 4.300 meter ligt in Halder onder de brug.
  Voor C4* boten en dames skiff is er de mogelijkheid om zowel op de 7.300 als 4.300 meter uit te komen.
  De finishlijn ligt in 's-Hertogenbosch, ca. 600 meter vóór de Vughterstuw.

9.1    Voorstart, start en finish
De startlijn is gemarkeerd met riemen, in de verenigingskleuren van "De Hertog" aan beide zijden van de wal. Tevens staat er een bord met "start" op de kant. Ook ligt er een vlag op het talud. De start in Halder voor de 4.300m wordt aangegeven met een vlag.
De start is "vliegend". Het startverschil tussen de ploegen in dezelfde categorie is 15 seconden. Het startverschil tussen de eerste ploeg in een categorie en de laatste ploeg in de voorgaande categorie bedraagt ten minste 30 seconden; dit ter regeling van de voorstarter(s).
De finishlijn wordt gemarkeerd met riemen, in de verenigingskleuren van "de Hertog" aan beiden zijden van de wal. Tevens staat er een "finish"-bord op de kant.

9.2    Blokken
Er wordt gestart in 3 blokken. We streven er naar ieder nummer in één blok te starten. Door dubbel bootgebruik zal dit niet altijd mogelijk zijn. Een voorkeursblok kan helaas niet altijd gegarandeerd worden.

Blok 1, 7300 m. Oproeien 09:10 u, start in Sint-Michielsgestel 11:30 u.
Blok 2, 4300 m. Oproeien 11:10 u, start in Halder 12:30 u.
Blok 3, 7300 m. Oproeien 11:10 u, start in Sint-Michielsgestel 13:30 u.
De 4300 m zal altijd in blok 2 worden gevaren.

9.3   Bruggen
Bij de gemarkeerde bruggen geldt een inhaalverbod. Dit inhaalverbod gaat 150 meter voor de brug in en eindigt na het passeren van de brug en is middels borden aan de wal gemarkeerd. Ploegen die zich niet houden aan dit inhaalverbod kunnen worden uitgesloten van eindklassering. Dit ter beoordeling van de jury.

9.4   Doorvaren na de finish
Alle vaartuigen dienen na het passeren van de finish direct door te varen tot het uitroeigebied, zodanig dat de binnenkomende boten niet gehinderd worden tijdens of na het passeren van de finish. Na het finishen van het laatste vaartuig (en het vrijgeven van de baan) kunnen de boten, op aanwijzing van de commissaris, zich gereed maken om terug te roeien naar Sint Michielsgestel.

 1. Aanvaring, protesten, aanwezigheid vertegenwoordiger van deelnemende verenigingen
  Zie KNRB Reglement voor roeiwedstrijden. De jury zetelt aan de finish.
  Protest dient binnen maximaal 1,5 uur na finish doorgegeven te worden aan het hoofd van jury en zal worden afgehandeld op roeivereniging de Hertog te 's-Hertogenbosch.
 2. Afwijking van bepalingen
  Van de hierboven genoemde bepalingen moet worden afgeweken voor zover de eisen van goed zeemanschap en sportiviteit dit onder bijzondere omstandigheden vorderen.
 

Volg ons

Roeivereniging De Hertog


Dommelregatta